Przepisy o wodzie – kiedy deszczówka staje się ściekiem?

Wody opadowe i roztopowe są - według polskiego prawa - zagrożeniem dla środowiska, gdy zanieczyszczenia przekraczają 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Przepisy mówią, że deszczówka staje się ściekiem, gdy trafia do kanalizacji z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych klasy G. Z parkingów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych woda opadowa powinna zostać oczyszczona w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na jeden hektar. Wymieniona jest również deszczówka z obiektów magazynowania i dystrybucji paliw.

Mówi o tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984).

Poza tym kwestie czystości wody regulują ustawy:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - "Prawo Ochro ny Środowiska" (Dz.U. nr 62 z 2001 roku poz. 627);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - "Prawo Wodne" (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późn. zm.);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139).

Polskie przepisy są zgodne z unijnymi. Na szczeblu europejskim podstawowym dokumentem jest Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa 2000/60/W Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 2000 r. Przepisy te mają na celu powstrzymania procesu pogarszania się stanu wód, obejmują zagadnienia związane z ich ochroną przed zanieczyszczeniami oraz wyznaczają standardy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Unijne przepisy apelują o nienaruszanie dotychczasowej równowagi poziomów i jakości wód gruntowych i przepływów w ciekach.

Komisja Europejska zaproponowała nowy program działań w zakresie środowiska w UE. Projekt ″Dobrze żyć w granicach naszej planety″ ma dominować w polityce środowiskowej do roku 2020. Propozycja ta ma na celu zwiększenie działań proekologicznych w Europie i postawienie na zrównoważoną gospodarkę proekologiczną.