Szczegółowe informacje o filtrze SWEDROP™

SWEDROP™ filtr wody deszczowej

Filtry wody deszczowej SWEDROP™ zostały opracowane tak, aby spełniać wymagania dyrektyw UE nr 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie oczyszczania wody w kanalizacji deszczowej z 33 substancji priorytetowych.

SWEDROP™ oferuje Klientom niski koszt produktów do zarządzania długotrwałym oczyszczaniem ze szkodliwych substancji.

filtr duzyCharakterystyka:

 • Masa całkowita: 7,5 kg, suchy i nowy
 • SWEACT™: 1 kg aktywny absorbent
 • SWESORB™: 1,5 kg + 4,5 absorbent wiążący metale ciężkie
 • SWEPP™: 0,2 kg absorbent wiążący olej
 • Pokrywa filtra: 0,3 kg Polipropylen

Filtrowane substancje

SWEACT™

 • Kwas octowy
 • Akrylamid
 • Alachlor
 • Aldryna
 • Anilina
 • Arsen
 • Atracen
 • Antracen
 • Atrazyn
 • Atrazyna
 • Azynofos etylowy
 • Benzen
 • Benzo(a)pireny
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Bentazon
 • Benzen
 • Alkohol benzylowy
 • Kwas benzoesowy
 • Bifenyl
 • Bipirydyna
 • Bis(chloroetylowy) eter
 • Bis(etyloheksylowy) ftalan
 • Bromacyl
 • Bromowane difenyloetery
 • Bromodichlorometan
 • Bromoform
 • Butylobenzen
 • C10-13-chloroalkany (chlorowane parafiny)
 • Karbofuran
 • Czterochlorek węgla
 • Chlorpyrifos
 • Chlorfenwinfos
 • Chloro-nitrotoluen
 • Chlorobenzen
 • Chloroetan
 • Chloroform
 • Chlorofenol
 • Chloropropan
 • Chlorotoluen
 • Chlorotoluron
 • Chryzen
 • Dichloroetylen
 • Cyjanazyna
 • Cykloheksan
 • Dichlordifenylotrichloroetan
 • Diisopropylatrazyna
 • Demeton-O
 • Deetyloatrazyna
 • Ftalan di-n-butylu
 • Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP)
 • Dibromo-3-chloropropan
 • Dibromochlorometan
 • Dichlorobenzen
 • Dichlorokrezol
 • Dichloroetan
 • Dichloroetylen
 • Dichlorofenol
 • Dichlorofenoksy
 • Dichloropropan
 • Dieldryna
 • Ftalan dietylowy
 • Dikegulak
 • Dichloroetan
 • Dimetoat
 • Dinitrokrezol
 • Dinitrotoluen
 • Diuron
 • Endosulfan
 • Endryna
 • Octan etylu
 • Eter etylowy
 • Etylobenzen
 • Etylen
 • Fluoranten
 • Freon 113
 • Freon 12
 • Glifosat
 • Heksachlorobenzen
 • Heksachlorobutadien
 • Heksachlorobenzen (HCB)
 • Heksachlorobutadien (HCBD)
 • Heksachlorocykloheksan (HCH)
 • Heksan
 • Heksanon
 • Hydrochinon
 • Imazpir
 • Indeno(1,2,3-cd)piren
 • Izodryna
 • Izooktan
 • Izoproturon
 • Związki kadmu
 • Związki ołowiu
 • Lindan
 • Linuron
 • m-Krezol
 • m-Nitrofenol
 • m-Ksylen
 • Malation
 • Kwas 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy
 • Mekoprop
 • Rtęć i związki rtęci
 • Metazachlor
 • Metionina
 • Metylobenzenoamina
 • Metyloetylo keton
 • Keton metylowo-izobutylowy
 • Naftalen metylowy
 • Eter tert-butylowo-metylowy
 • Metylobenzenoamina
 • Metylobutan
 • Monuron
 • Naftalen
 • związki niklu
 • Nitrobenzen
 • Nonylfenol (4-Nonylfenol)
 • o-Nitrofenol
 • Kwas o-ftalowy
 • o-Ksylen
 • Oktylofenol
 • p-Bromofenol
 • p-Nitrofenol
 • p-Ksylen
 • Paration
 • Pentachlorofenol
 • Pentachlorobenzen
 • Pentachlorofenol (PCP)
 • Pentanol
 • Fenol
 • Fenyloalanina
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
 • Propazyna
 • Pirydyna
 • Symazyna
 • Styren
 • Terbutryn
 • Tetrachloroetan
 • Tetrachloroetylen
 • Toluen
 • trans-Dichloroetylen
 • Związki tributylocyny (TBT)
 • Trichloroetan
 • Trichloroetylen
 • Triklopyr
 • Trichlorobenzen
 • Trichlorometan (chloroform)
 • Trimetylobenzen
 • Octan winylu
 • Chlorek winylu
 • Ksylenol

SWESORB™

 • Cd – Kadm
 • Cu – Miedź
 • Pb – Ołów
 • Ni – Nikiel
 • Zn – Cynk
 • P – Fosfor

SWEPP™

 • Kwas octowy
 • Aceton
 • Akrylonitryl
 • Wodorotlenek amonu
 • Benzen
 • Alkohol butylowy
 • Węgiel Czterochlorek
 • Chlor
 • Cykloheksan
 • Oleje napędowe
 • Alkohol etylowy
 • Octan etylu
 • Etylobenzen
 • Dichlorek etylenu
 • Eter etylowy
 • Formaldehyd
 • Kwas mrówkowy
 • Benzyna
 • Heksan
 • Płyny hydrauliczne
 • Kwas chlorowodorowy
 • Alkohol izopropylowy
 • Nafta
 • Alkohol metylowy
 • Keton etylowo-metylowy
 • Chlorek metylenu
 • Kwas azotowy
 • Dymiący kwas azotowy
 • Oktan
 • Oleje-ogólnie
 • Kwas fosforowy
 • Roztwór węglanu potasu (węglan wapnia)
 • Wodorotlenek potasu
 • Kwas siarkowy
 • Toluen
 • Trichloroetylen
 • Ksylen
 • p-Ksylen